O-SENSEI’S DIVINE AIKIDO

Morihei Ueshiba:

O Sensei - Divine Oneness in Action

O Sensei – Divine Oneness in Action

“….richt je tot het Licht en het Goddelijk Vuur. Leer van de Goden. Word één met de Divine via de praktijk van overgave en toewijding. Vind op deze wijze de Verlichting.”

 

Morihei Ueshiba Osensei’s aikido was en is nog steeds een mysterie. Ook zelfs voor zijn beste leerlingen die het aikido over de wereld hebben verspreid. Bijna alle aikido-meesters, alle aikido shihans, inclusief alle opeenvolgende doshu’s, inclusief ook grootmeesters als Koichi Tohei, Shioda, Saito, e.a. hebben ooit uitgesproken Ueshiba’s fylosofische uitlatingen nooit echt te hebben begrepen. Evenzo Osensei’s diepere visie m.b.t. Budo (krijgskunst), het leven, en de spirituele werelden zoals hij het persoonlijk beleefde, resoneerde niet met het triviale, en het meer op overleven gerichte denken van zijn meest directe volgelingen.

Het aikido wat we nu kennen, welke stijl je ook neemt, en hoe mooi soms ook, is voor een groot deel slechts uiterlijk vertoon en een zwakke afspiegeling van het aikido dat Osensei tentoonspreidde. Het huidige aikido doet geen recht aan wat de “martial arts legend” Ueshiba in zijn aikido, als transformatie van het traditionele budo, heeft weergegeven. Het beantwoordt niet of zeer onvoldoende aan wat hij met zijn aikido heeft beoogd.

Kami – Divine Spirit

Morihei Ueshiba was op het gebied van krijgskunst zijn tijd minstens 50 tot 100 jaar vooruit. De wijze waarop Ueshiba Osensei naar de wereld keek en het leven ervoer, was voornamelijk vanuit het oogpunt van de Kami, vanuit de wereld van de Divine. De Aarde en de Hemel waren voor de Godgerealiseerde Ueshiba twee ware realiteiten. Maar hoogst waarschijnlijk voelde hij zich toch veel meer thuis in de Hemelse regionen.

Met name de extreem esoterische taal die Osensei bezigde, het gebruik van cryptische metaforen en de vele toespelingen en verwijzingen naar oude Shinto doctrines, om zijn verlichte ervaringen en kennis te delen waren voor nagenoeg elke toehoorder onmogelijk rationeel te bevatten.

De onvoorspelbare Morihei Ueshiba Osensei, met zijn excentrieke karakter, bezat ook niet het vermogen en het geduld om de essentie van zijn krijgskunst didactisch en begrijpelijk over te dragen. Hij kon daarom alleen maar als inspiratiebron fungeren door in puur realistische acties een levend voorbeeld te zijn.

Dat deed hij steeds met verve via zijn zelfgeschapen aikido dat immer bleef evolueren. Daarmee kon hij op onnavolgbare wijze demonstreren wat hij van groot belang vond: wereldvrede creëren, via elk individu, door de aardse en hemelse werelden in harmonische eenheid samen te brengen.

Het is dus heel goed te begrijpen hoe de uiterlijk zichtbare kant van Ueshiba’s aikido zijn tegenwoordige grillige vorm(en), stijlen en methodieken heeft kunnen aannemen. Dat heeft alleen maar kunnen gebeuren als gevolg van een alom aanwezig gebrek aan kennis en ervaring van ontwaakte staten van Zijn, èn het constant losgekoppeld zijn van de hogere “Divine Presence”, onze Hogere Zelf werkelijkheid.

Dat is hoofdzakelijk de situatie waarin de nu bestaande aikido-onderrichtsystemen verkeren, de weinige uitzonderingen daargelaten. Het aikido-onderwijs in zijn algemeenheid, over heel de wereld, is er tot nog toe helaas nooit in geslaagd de hogere spirituele noden en behoeften, overeenkomstig Osensei’s visie, tot vervulling te brengen. Dat is niemand echt aan te rekenen. Wel kan gesteld worden dat om wat voor reden dan ook, de wil, en ook de kunde en de kennis, om hier serieus, op professionele wijze, werk van te maken eenvoudig ontbraken.

Er is nu echter een totaal ander perspectief ontstaan. De voelbaar hogere energetische werkelijkheid van een wereldwijd snel in kracht toenemend collectief bewustzijn, maakt het in deze tijd mogelijk dit hiaat nu op te vullen. Natuurlijk wel op een wijze die voor ons goed voelt, en meer bij deze tijd hoort. En.., wat zelfs ook kan worden aangepast aan ieders persoonlijke voorkeur.

 

O-SENSEI’S SAYINGS ON THE DIVINE

Zie introductie WORKSHOPS DIVINE AIKIDO

Meer informatie WORKSHOPS DIVINE AIKIDO