Bevrijding van voorouders

English text see below.

 

Ancestors Liberation - Shraadh pujaNu met het nieuwe fenomeen van de Heilige Chambers, waar de Paramatma (het Goddelijke) woont, kunnen we rechtstreeks om Goddelijke hulp vragen. En als onderdeel van onze gebeden, zouden we bijvoorbeeld om bevrijding van onze voorouders kunnen vragen. Het bijzondere is dat daarmee de al eeuwen gebruikelijke en uitgebreide rituelen in feite kunnen worden overgeslagen.

De Veda’s bieden een enorme hoeveelheid rituelen (puja’s) voor een grote verscheidenheid aan doeleinden.

De bekendste rituelen, en van groot belang in de Veda zijn Shraadh Puja’s. Zij worden uitgevoerd voor de overleden zielen van de voorouders. De Shraadh (Shraddha) rituelen worden uitgevoerd, zodat de zielen van de voorouders vrede en bevrijding kunnen bereiken.

Op de Oneness University bijvoorbeeld wordt voor de bevrijding van voorouders de Shraddha gedaan door middel van de Sadhaya Natchathira puja (in Sanskriet: Sathya Nakshatra – hoogste constellatie of hoogste Hemellichaam).

De betekenis en het belang van Shraadh puja worden genoemd in verschillende Vedische teksten als de Purana’s, zoals Agni Purana, Garuda Purana en Matsya Purana.

Volgens de Garuda Purana dwalen de zielen die niet zijn bevrijd en geen vrede hebben doelloos rond op de aarde of in andere loka’s (werelden). De Shraadh rituelen worden uitgevoerd om de onvervulde verlangens van de zielen van de voorouders te vervullen en te verzadigen.

Hun zielen kunnen in onze wereld of andere werelden gevangen zitten als gevolg van sterke verlangens die ook na de dood nog in de ziel aanwezig blijven. De Shraadh rituelen helpen hen zich van alle zonden te reinigen, en om hen te laten rusten in vrede met een ziel die bevrijd is, en helpen ook bij het zoeken naar zegeningen.

Men neemt aan dat de Shraadh rituelen wanneer deze met volledig vertrouwen, toewijding en respect worden uitgevoerd, de overleden zielen helpen te rusten in vrede (Atma Shanti) waardoor zij op hun beurt hun afstammeling zegenen met bescherming, vrede en voorspoed.

De Shraadh rituelen komen zelfs ten goede aan die voorouders (12 generaties terug) van wie hun stervensdata zijn vergeten.

Epigenome - inheritanceGeestelijke leiders en filosofen hebben ons dus al eeuwen verteld en geleerd dat we het stempel van onze voorouders met ons meedragen. In de afgelopen tien jaar heeft de wetenschap dit gegeven bevestigd via onderzoek naar het bestaan en functie van epigenomen*.

Dit zijn aminozuren die zich aan ons DNA hechten. Wetenschappers hebben erkend dat epigenomen voorouderlijke last, tegenslagen en beperkingen opslaan. En dit blijkt van grote invloed te zijn op onze huidige gezondheid, ons geluk, relaties en zelfs onze financiële situatie.

Dus al duizenden jaren blijken de Vedische Shraadh rituelen zeer krachtig te zijn om voorouders van hun last te bevrijden, door de negatieve codering van het epigenoom te wijzigen en te herstellen. Nu met de directe hulp van de Paramatma in de Heilige Kamers, zijn de ingewikkelde en langdurige uitvoeringen van deze oude rituelen minder nodig.

En in veel gevallen zelfs helemaal niet meer vereist, omdat de aanwezigheid van de Paramatma de noodzaak van rituelen vervangt. Dat is de reden waarom het Heilige Kamer proces een “shortcut” wordt genoemd.

*Informatie over de epigenome

Wat is Epigenetica?

Epigenetics and Inheritance

The Epigenome at a Glance – Video

The Epigenome learns from its experiences

Epigenetics and the Human Brain – Video: Epigenetische mechanismen spelen een belangrijke rol zowel bij het normaal functioneren van de hersenen als bij psychische stoornissen.

Gene Control

 

Terug naar:

Sacred Chambers proces

 

ENGLISH

Liberation of Ancestors

Ancestors Liberation - Shraadh pujaNow that we have the new phenomenon of the Sacred Chambers, where the Paramatma (the Divine) resides, we can directly ask for Divine help. As part of our prayers we could for instance ask for liberation of our ancestors. And the remarkable thing is that the customary and elaborate rituals can be skipped.

The Vedas offer a huge amount of rituals (pujas) for a vast variety of purposes.

One of the well known rituals and of immense importance in the Veda is Shraadh Puja. It is performed for departed souls of ancestors. Shraadh is observed so that the souls of one’s ancestors can attain peace and liberation.

For instance at Oneness University, for the liberation of ancestors, Shraddha is done with the Sadhaya Natchathira puja (in Sanskriet: Sathya Nakshatra – highest constellation/heavenly body).

The significance and importance associated with Shraadh puja is mentioned in various Vedic texts like the Puranas such as Agni Purana, Garuda Purana and Matsya Purana.

As per Garuda Purana the souls that do not receive peace and liberation wander aimlessly on the Earth and other lokas (worlds). Shraadh ritual is done to fulfill and satiate the unsatisfied desires of the ancestors souls which are trapped in our world or other worlds due to strong desires that stay in soul even after death. The Shraadh rituals help cleanse all the sins and help them rest in peace with their souls liberated, and to seek their blessings.

It is believed that the Shraadh rituals when performed with full faith, devotion and respect help the departed souls rest in peace making them bless their descendant with protection, peace and prosperity. Shraadh rituals benefit ancestors (12 generations back) even whose death dates have been forgotten.

EpigenomeSo spiritual leaders and philosophers have told and taught us for ages that we carry the imprint of our ancestors. In the last decade, science has validated this through the research on the existence and function of epigenomes*. These are amino acids that attach to our DNA. Scientists has acknowledged the fact that epigenomes store ancestral burden, adversity and limitation —  impacting our current health, happiness, relationships and even our financial abundance.

So for thousands of years the Vedic rituals has appeared to be very powerful in liberating ancestors from their burden. Now with the direct help of the Paramatma in the Sacred Chambers the complex and prolonged performance of these ancient rituals is less needed. And in many cases even not needed at all, because the presence of the Paramatma replaces the need of rituals. That’s why the Sacred Chambers process is called a “shortcut”.

*Information about the epigenome

Epigenetics and Inheritance

The Epigenome at a Glance – Video

The Epigenome learns from its experiences

Epigenetics and the Human Brain – Video: Epigenetic mechanisms play an important role both in normal brain functioning and in mental illness.

Gene Control

 

Back to:

Sacred Chambers proces